Історія кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Історія кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології

Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я > Історія кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології

Становлення і розвиток кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології

Історія кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології бере свій початок із часів створення Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (1887 р.), а з 1998 р. – Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди. За цей період унаслідок реорганізаційних перетворень змінювалася її назва. З 1887 по 1998 рр. кафедра мала назву «кафедра природничих дисциплін». Згідно наказу ректора університету № 42-К від 26 травня 1998 р. була створена кафедра під назвою «кафедра валеології, анатомії та фізіології». З 1.09. 2011 р. кафедра має назву «кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології» (наказ ректора № 83 від 25.06. 2010 р.).

У процесі становлення і розвитку кафедри вагомий внесок зробили її завідувачі. У 1987 р. на посаду завідувача кафедрою було запрошено кандидата медичних наук Віталія Васильовича Купцова, який упродовж року за сумісництвом поєднував педагогічну, науково-організаційну роботу в університеті з посадовими обов’язками начальника Українського республіканського госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. Під час перебування його на посаді завідувача кафедри природничих дисциплін була створена матеріально-технічна база кафедри, придбано обладнання для проведення лабораторних робіт з медико-біологічних дисциплін, обладнано навчальні аудиторії з анатомії і фізіології людини.

У 1999 р. В. В. Купцов переходить на постійну роботу в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», де працював близько 20 років. Забезпечував викладання таких дисциплін: «Анатомія і фізіологія дитячого організму», «Основи медичних знань». У педагогічній діяльності вміло застосовував практичний досвід у галузі охорони здоров’я. Доцент В. В. Купцов опублікував низку навчально-методичних праць, серед яких вагоме місце посідає навчальний посібник «Само- і взаємодопомога в екстремальних умовах при захворюваннях і отруєннях» (2002 р.), який і до теперішнього часу використовується студентами як один із основних в переліку літератури при викладанні дисципліни «Основи медичних знань».

Під керівництвом В. В. Купцова кафедра здійснювала підготовку медичних сестер запасу для цивільного захисту. Для якісної підготовки студентів з медичних знань та формування практичних навичок і вмінь у майбутніх педагогів з медсестринської справи були запрошені лікарі із центральної районної лікарні, які проводили лекції і практичні заняття.

З 1988 р. кафедра поповнюється науковцями вищих навчальних закладів України. Завідувачем кафедри призначається кандидат педагогічних наук, доцент Бориса Олексійовича Чернова. Він очолював цей навчально-науковий підрозділ упродовж 10 років, у подальшому був призначений на посаду завідувача кафедри екології і методики навчання природничих дисциплін (1998–2002 рр.) та завідувача кафедри географії і методики навчання природничих дисциплін (із 2002 р. до тепер).

За період перебування професора Б. О. Чернова на посаді завідувача кафедрою природничих наук викладачі кафедри брали участь в організації і проведенні таких науково-практичних конференцій: «Педагогічна спадщина Н. К. Крупської і перебудова народної освіти» (1989 р.), «145-річчя написання «Заповіту» та 150-річчя виходу «Кобзаря» Т. Г. Шевченка» (1990 р.), «Екологія: проблеми освіти і виховання» (1990 р.), «Педагогічна спадщина Я. А. Коменського і перспективи розвитку народної освіти» (1992 р.). За матеріалами конференції «Екологія: проблеми освіти і виховання» видано в 4-х частинах збірник наукових праць. У 1994 р. видано в 4-х частинах збірник навчально-методичних матеріалів «Народознавство».

Відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, ліцензування освітніх програм зумовили зміну змісту навчальної роботи та назв кафедри: валеології, анатомії та фізіології (1988–2011 рр.), яку очолювала кандидат біологічних наук, доцент Тамара Григорівна Кебкало; кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології, з 2011 р. – її завідувач, професор Надія Іванівна Коцур.

Сьогодні кафедра – потужний структурний підрозділ університету, який проводить навчальну, методичну, наукову та науково-організаційну роботу з медичних і біологічних навчальних дисциплін. За період розвитку кафедри значно зріс її науковий потенціал. Сучасний склад кафедри представлений фахівцями вищої кваліфікації, серед яких 1 доктор наук, професор, 11 кандидатів наук, із них 6 доцентів, 4 старших викладачів. Якісний показник професорсько-викладацького складу кафедри складає 90%.

Діяльність кафедри реалізується відповідно до Концепції наукової та науково-технічної діяльності й перспективного плану розвитку університету згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також інших нормативно-правових документів. Кафедра надає освітні послуги відповідно до державних стандартів та лізенційних вимог та забезпечує читання близько 50 навчальних дисциплін на всіх спеціальностях університету. Основні освітні завдання кафедри спрямовані на організацію та проведення навчального процесу з навчальних дисциплін кафедри згідно з навчальним планом певної спеціальності і програм навчальних дисциплін;  забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу; удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва; впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання; удосконалення методів оцінювання якості навчального процесу; організацію та проведення практик і дипломного проектування; організацію та проведення державної атестації випускників, забезпечення ефективної роботи державних екзаменаційних комісій; проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів.

Одним із основних напрямків діяльності кафедри є навчально-методична робота зі студентами. Усі навчальні дисципліни забезпечено навчально-методичними комплексами, які відображають специфіку фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів кожного факультету.

Професорсько-викладацький склад кафедри впроваджує в педагогічний процес сучасні методи активізації навчальної діяльності студентів, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів, самостійності за рахунок використання інтерактивних методів та інформаційних технологій. Відповідно до плану роботи кафедри проводяться методичні семінари з актуальних питань методики викладання медико-біологічних дисциплін. Для удосконалення навчального процесу викладачами кафедри приділяється велика увага підготовці і виданню методичних розробок та рекомендацій для роботи студентів різних спеціальностей.

У навчально-методичній роботі викладачі кафедри ведуть постійний пошук сучасних інноваційних форм і методів навчання, зосереджують свої зусилля на модернізації  системи викладання  відповідно до ідей та нормативних документів Міністерства освіти і науки України. У навчальному процесі застосовуються сучасні засоби навчання, розроблено авторські методичні рекомендації з окремих предметів, постійно поповнюється бібліотечний фонд університету та кафедри, репозитарій університету, удосконалюється навчально-методичний супровід із урахуванням сучасних досягнень теорії та інноваційних освітніх технологій.

Особливо велика увага при викладанні медико-біологічних дисциплін приділяється самостійній роботі студентів. Завдання для самостійної роботи розробляються відповідно до змісту тем, що вивчаються, і включають завдання різних рівнів складності, різних видів (репродуктивні і творчі). Індивідуальні завдання передбачають також індивідуально-диференційований підхід у виборі змісту завдань.

Колектив кафедри працює над удосконаленням методів перевірки і оцінювання якості навчального процесу: організацію іспитів, заліків, інших контрольних навчальних заходів – як важливого інструменту об’єктивної оцінки знань та практичних навичок. Значна увага викладачами кафедри приділяється організації всіх видів контролю і оцінки якості знань здобувачів ступеня вищої освіти з педагогічних дисциплін.

Викладачами кафедри підготовлено понад 60 методичних розробок на допомогу студентам у навчальному процесі, які постійно оновлюються та поповнюються. Для теоретичної і практичної підготовки студентів видано понад 50 навчальних, навчально-методичних посібників та  підручників. Зокрема: Коцур Н. І. «Основи педіатрії і дошкільної гігієни» (2004, 2008); «Практикум з основ гігієни дітей дошкільного віку» (1999); Коцур Н. І., Гармаш Л. С. «Основи валеології» (1997), «Основи психогігієни» (1997), «Оцінка морфо-функціонального стану організму дітей і підлітків» (2001),  «Психогігієна» (2005, 2006); Коцур Н. І, Гармаш Л. С., Товкун Л. П. «Валеологія» (2009, 2010, 2011), «Шкільна гігієна» (2010); Коцур Н. І., Товкун Л. П., Годун Н. І., Миздренко О. М. «Анатомія та фізіологія дитячого організму. Валеологія. Основи медичних знань. Шкільна гігієна» (2014), «Основи медичних знань. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Валеологія» (2015); Коцур Н. І. «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільних закладах» (2015); Кебкало Т. Г. «Цитологія. Спеціальна гістологія» (2015); Кебкало Т. Г., Палієнко О. А. «Фізіологія людини і тварини» (2015); Палієнко О. А. «Анатомія людини» (2015), «Анатомія людини з основами спортивної морфології» (2015), «Вікова фізіологія, валеологія, шкільна гігієна і безпека життєдіяльності» (2015); Коцур Н. І., Товкун Л. П., Варивода К. С. «Основи здоров’я  учнів основної школи» (2016), «Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» (2016), Горденко С. І. «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» (2016), Коцур Н. І., Миздренко О. М., Товкун Л. П. «Гігієна» та ін.

Для проведення навчально-методичної роботи кафедра забезпечена  сучасними приладами та обладнанням, електронними носіями навчально-наочних посібників, необхідною комп’ютерною і діагностичною технікою. Оформлені і обладнані навчальні аудиторії з анатомії, фізіології та валеології.

Навчально-методична робота викладачів кафедри поєднується із керівництвом педагогічною практикою студентів у навчально-виховних закладах Київщини. На допомогу студенту викладачами кафедри розроблені методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань педагогічної практики з дисциплін «Шкільна гігієна», «Валеологія», «Основи педіатрії і дошкільної гігієни» та «Психогігієна» для всіх спеціальностей. Методисти педагогічних практик підготували більше 20 програм для студентів різних спеціальностей. Практична підготовка майбутніх учителів, вихователів та психологів проводиться  в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих  як найвищої  індивідуальної і суспільної цінності. Саме тому основною метою медико-педагогічної підготовки студентів є формування глибоких теоретичних знань та вміння використовувати їх як щодо оздоровлення індивідуального здоров’я, так і в професійній діяльності вчителя – формувати і зміцнювати здоров’я школярів.

Невід’ємною складовою освітньої діяльності кафедри є наукова та науково-дослідна діяльність. Наукові досягнення викладачів кафедри мають не лише теоретичне значення в навчальному процесі, але й практичне значення в роботі педагогів шкіл, вихователів дошкільних закладів. Зокрема, навчальний посібник Н. І. Коцур «Основи педіатрії і дитячої гігієни» (2004) використовується в практичній діяльності вихователів, медичних працівників та методистів дошкільних закладів і отримав позитивні відгуки від працівників дитячих садків Київщини і Черкащини, Полтавщини. Про це, зокрема, повідомлялося на сторінках періодичної преси: «Книга, яку давно чекали», «Ми радимо цю книгу всім» (Вісник Переяславщини, 2005, 20, 26 липня). Навчальний посібник Н. І. Коцур та Л. С. Гармаш «Основи психогігієни» (2006) використовується в роботі психологів загальноосвітніх навчальних закладів. Навчально-методичний посібник Н. І. Коцур «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільних закладах» (2015) пройшов апробацію в дошкільних навчальних закладах «Сонечко» та «Любавонька» (м. Переяслав-Хмельницький).

Слід відзначити вітчизняне визнання наукових здобутків викладачів кафедри. Про це свідчить участь викладачів кафедри у відкритому Всеукраїнському конкурсі «Краща робота з безпеки життєдіяльності і основ здоров’я», який проходив на базі Національного авіаційного університету (2011 р.). За навчально-методичний посібник «Валеологія» автори Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш та Л. П. Товкун отримали диплом переможця, а за навчально-методичний посібник «Шкільна гігієна» – диплом лауреату Всеукраїнського конкурсу.

Наукові здобутки викладачів кафедри мають також міжнародне визнання. Зокрема, навчально-методичний посібник «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільних закладах» за авторством Н. І. Коцур та Л. В. Лохвицькою у 2017 р. був перевиданий польською мовою та відзначений польськими науковцями як один із найкращих у підготовці вихователів з теоретико-методологічних та практичних аспектів безпеки життєдіяльності та здоров’язбереження дітей дошкільного віку.

Про вагомість наукових розробок професора Н. І. Коцур та її учнів свідчить презентація монографій: «Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні потрясіння (друга половина XIX – 20-ті рр. ХХ століття)» (2012 р.); «О. В. Корчак-Чепурківський (1887–1947): шлях від земського лікаря до академіка УАН – ВУАН – АН УРСР» (Коцур Н. І., Товкун Л. П., 2013) та «Наукові студії професора О. Г. Черняхівського (1869–1939)» (Коцур Н. І., Галах В. А., 2014 р.), яка проходила в Національній науковій медичній бібліотеці України. Під час презентації була підготовлена виставка наукових праць професора Н. І. Коцур, серед яких монографії, підручники та навчально-методичні посібники, подаровані авторкою ННМБУ.

Під керівництвом завідувача кафедри, професора Н. І. Коцур викладачі кафедри працюють над ініціативною науково-дослідною тематикою «Медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя» (№ держреєстації 0112U005313) та «Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей та учнівської і студентської молоді в системі безперервної освіти: медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти» (№ держреєстації 0118U003845). За результатами ініціативної науково-дослідної тематики кафедри викладачами опубліковано понад 80 статей у фахових наукових збірниках та прийнято участь у понад 150 Міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Науково-дослідна тематика кафедри стала основним напрямом наукової-пошукової роботи бакалаврів, спеціалістів, магістрантів спеціальності «біологія». За науковим напрямом кафедри захищено 80 магістерських  та  понад 100 бакалаврських і дипломних робіт. Під керівництвом науковців кафедри магістрами, спеціалістами та бакалаврами підготовлено понад 200 публікацій.

Упродовж 1999–2016 рр. професор Н. І. Коцур брала участь у виконанні   4 держбюджетних науково-дослідних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України на посаді провідного наукового спеціаліста. У 2015 році Міністерством освіти і науки затверджена науково-дослідна (прикладна)  держбюджетна тема «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти» (номер державної реєстрації НДР 0115U002439). Її керівник – професор Н. І. Коцур., виконавці члени кафедри: доцент Л. П. Товкун, ст. викладач О. М. Миздренко, викладачі – К. С. Варивода, Н. А. Харченко.

При кафедрі функціонує наукова школа «Соціальні аспекти розвитку вітчизняної науки і техніки в другій  половині ХІХ – ХХ століття» (керівник: проф. Н. І. Коцур). Актуальність зазначеної  наукової школи зумовлена необхідністю відновлення історичної справедливості розвитку вітчизняної природничої науки шляхом глибокого вивчення її соціальних аспектів. визначенні найцінніших її здобутків  для сучасного відродження української нації і держави. Упродовж 2011–2016 рр. в рамках наукової школи проводилися дослідження соціальних аспектів розвитку природничих і медичних наук України. Зокрема, в 2012 р. Н. І. Коцур захищена докторська дисертація на тему: «Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні (друга половина ХІХ –
20-і рр. ХХ ст.)» зі спеціальності 07.00.07 – історія науки й техніки). За напрямком наукової школи під керівництвом професора Н. І. Коцур захищено 17 кандидатських дисертацій, присвячених інтелектуальній бібліографістиці вчених у галузі фізіології, гігієни, геронтології, агрохімії, ботаніки, зоології, електрофізіології, гістології, анатомії та ін., розвитку медичних товариств, кафедр, наукових установ тощо, серед яких 7 кандидатів наук (Товкун Л. П., Годун Н. І., Миздренко О. М., Палієнко О. А., Козубенко Ю. Л., Варивода К. С., Буц М. А.) працює на кафедрі медико-біологічних дисциплін і валеології.

Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології тісно співпрацює з провідними вузами та науково-дослідними інститутами України та Європи: Європейською Асоціацією наук з безпеки життєдіяльності (Польща), Академією фізичної культури імені Борислава Чеха (Польща), Краківським педагогічним університетом (Польща), Міжнародною Академією безпеки життєдіяльності, Академією безпеки та основ здоров’я, Міжнародною Академією культури безпеки, екології і здоров’я з питань безпеки та охорони здоров’я дітей, підлітків і молоді; ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»; з кафедрою комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця з проблеми фізіолого-гігієнічного супроводу навчального процесу; з Харківським медичним університетом з питань медичного краєзнавства; з Національним українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни з питань фізичної реабілітації, ЛФК, масажу, внаслідок отриманих травм і хвороб; з Державною науковою сільськогосподарською  бібліотекою УААН України з питань історії природничої науки й техніки; з Національною науковою медичною бібліотекою України з питань забезпечення науковою та навчально-методичною літературою. Із зазначеними науковими установами та навчальними закладами підписані угоди про співпрацю.

Плідною впродовж 10 років є співпраця кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології з EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY (EAS), штаб-квартира якої знаходиться в місті Кракові (Польща). Метою Асоціації є запровадження освітніх проектів та здійснення наукових досліджень з безпеки життєдіяльності у різних галузях. Асоціація реалізує свої цілі через: освітню, консультаційну, популяризаторську, видавничу діяльність, організацію наукових конференцій, навчання, організацію зустрічей і дискусій, обмін інформацією тощо. У рамках обміну досвідом у 2016 та 2017 рр. проходило стажування викладачів кафедри з питань безпеки життєдіяльності у м. Кракові  з отриманням сертифікатів. Професор Н. І. Коцур є заступником голови наукової ради Асоціації. Персональними членами Асоціації є всі науковці кафедри.  Плідна співпраця має відображення також у проведенні щорічних конференцій, а також участі Н. І. Коцур у наукових зібраннях Європейського рівня: Міжнародній науковій конференції «Безпека в туризмі та рекреації» (Краків, 2010); Міжнародній науковій конференції «Детермінанти сучасної безпеки» (Глівіца, 2011); Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції «Методологічні проблеми дослідження керованих груп» (Вроцлав, 2012), Міжнародній науковій конференції «Європа безпечна» (Дамброво-Гурніча, 2016).

Президент Європейської Асоціації наук з Безпеки (сек’юритології) Лешек Коженьовські є Почесним професором кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології. У 2012 р. він прочитав курс лекцій студентам історичного та природничо-технологічного факультетів з  питань радіаційної безпеки, а в 2014–2016 рр. –  з теоретико-методологічних основ безпеки життєдіяльності.

Упродовж 2011–2017 рр. кафедрою було організовано і проведено 7 Міжнародних науково-практичних конференцій «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи». Конференції проходили згідно плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України за сприянням Національної академії педагогічних наук України, Європейської асоціації наук з безпеки (Польща), Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (Україна), Академії безпеки та основ здоров’я, Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я. У роботі конференцій брали участь науковці із Польщі, Молдови, Словаччини, Білорусі, Великобританії, Данії, Німеччини, України. У рамках роботи конференцій провідні вчені різних галузей науки і техніки (педагогіки, медицини, біології, психології, історії, філософії, політології, безпеки життєдіяльності та ін.) розглянули теоретико-методологічні засади  безпеки життєдіяльності в системі роботи дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, проаналізували вітчизняні та закордонні інноваційні технології навчання основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, обговорили медико-біологічні, психолого-педагогічні, фізкультурно-оздоровчі, соціально-політичні аспекти безпеки життєдіяльності, окреслили шляхи забезпечення здоров’язбережувального супроводу та безпеки життєдіяльності дітей і молоді та обмінялись досвідом, ідеями щодо реалізації наступності дошкільної, початкової, середньої і вищої ланок освіти у забезпеченні здоров’я дітей, підлітків та молоді. Матеріали конференцій опубліковані у фаховому збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник» (Випуск 23/2011, Випуск 27/2012, Випуск 30/2013), наукометричному видання «Молодий учений» (2016, 2017 рр.) та чотирьох виданнях збірника наукових праць ДВНЗ «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» ( 2014, 2015, 2016, 2017).

Слід відзначити також участь викладачів кафедри в роботі міжнародних наукових конференцій за кордоном. Зокрема, професор Н. І. Коцур є учасницею Міжнародної науково-практичної конференції з проблем туризму і рекреації (м. Жешов, Польша, 2001 р.); Міжнародного семінару з проблем наркоманії та її профілактики серед дітей і молоді в ХХІ столітті (м. Париж, Франція, 2003 р.; м. Женева, Швейцарія, 2009 р.); ХХІХ Інтернаціонального конгресу з психології (м. Берлін, Німеччина, 2008 р.); Міжнародної конференції   з проблем освіти та науки (м. Санкт-Петербург, Росія, 2005 р.); Міжнародної конференції з проблем туризму (м. Краків,  2010 р.); Міжнародної  наукової конференції з методологічних проблем соціальних груп (м. Вроцлав, Польща, 2012 р.); Міжнародного наукового семінару з управління безпеки складних систем (Словаччина, 2013 р.), Міжнародної науково-практичної конференції з нумізматики (м. Августово, Польща, 2014 р.); Міжнародної науково-практичної  конференції з питань безпеки в Європі (м. Дамброва Гурнича,  Польща, 2016); Міжнародної науково-практичній конференції з професійної освіти (Болгарія, 2016).

Про вагомий внесок кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології в розвиток науки і освіти свідчать призові місця ( в 2012 – третє, в 2013 – третє, в 2014 – друге, в 2015, 2016 – третє) в рейтингу кафедр університету. Викладачі кафедри відзначені державними нагородами, зокрема професор Н. І. Коцур – Заслужений працівник освіти України, відзначена грамотою Верховної ради України (2016), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки (2009; 2012); та нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2007); доцент Т. Г. Кебкало нагрудним знаком «Петро Могила» (2013).

Упродовж 2014–2017 рр. професор Н. І. Коцур брала активну участь в Міжнародному проекті «EcoBRU» (Ecologial Educacion for Belarus, Russia fnd Ukraine), який проходить в рамках ІV програми Європейської комісії ТЕМПУС. Зокрема, було розроблено та впроваджено програми курсів з екологічних аспектів безпеки життєдіяльності для учителів загальноосвітніх шкіл і коледжів Київщини. Програма курсів з екології презентована на координаційній зустрічі країн-партнерів (Німеччини, Латвії, Білорусі, Росії, України), яка проходила 24–28.10.2015 р. в Києві на базі Національного транспортного університету.

Підвищення наукової кваліфікації викладачів кафедри здійснюється шляхом стажування у вищих навчальних закладах та наукових установах України. Зокрема, доцент кафедри Т. Г. Кебкало та професор Н. І. Коцур проходили стажування в Університеті менеджменту освіти НАПН України, доцент Л. П. Товкун – в ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України», старший викладач кафедри
О. А. Палієнко – в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова. У рамках проекту «EcoBRU» на базі Латвійського університету (м. Рига)  21–26.02.2016 р. проходило стажування Н. І. Коцур за програмою «Екологізація освіти: розробка та впровадження програм». Під час стажування Н. І. Коцур ознайомилася із програмами орієнтованих курсів із екологічної освіти для бакалаврів та магістрів, їх змістовним наповненням та взяла участь в низці семінарів, проведених провідними науковцями Латвійського університету.

Значна увага на кафедрі приділяється науковій-дослідній роботі студентів. Під керівництвом викладачів кафедри студенти природничо-технологічного факультету щорічно беруть участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях та конкурсах наукових робіт  з медико-біологічних психолого-педагогічних аспектів здорового способу життя молоді. Зокрема, під керівництвом професора Н. І. Коцур наукова робота студентки С. Г. Завіщаної на тему: «Вплив комп’ютеризації навчального процесу на здоров’я школярів» (2011) та К. С. Вариводи на тему: «Дослідження та оцінка функціонального стану серцево-судинної системи школярів» (2012) на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі педагогічної та вікової психології посіли призові місця (перше та третє).

Упродовж 2010–2018 рр. професор Н. І. Коцур бере участь у роботі чотирьох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, зокрема зі спеціальності 07.00.01 – історія науки й техніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України), зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та – 13.00.01 – історія педагогіки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Як член спеціалізованих вчених рад, професор Н. І. Коцур провела експертну оцінку 20 дисертаційних робіт та виступила в якості опонента 15 дисертацій, серед яких 5 докторських дисертацій. Організаційна робота членів кафедри пов’язана також із редакційною діяльністю. Зокрема, професор Н. І. Коцур є членом таких наукових журналів та збірників наукових праць: міжнародних – «Науковий огляд», «INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE», «Paradigme of knowledge»,  вітчизняних – «Гуманітарний вісник», «Переяславський літопис», «Історія науки і біографістика», «Технологічна освіта», «Збірник студентських наукових робіт»; «Історичні студії суспільного прогресу» Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка; доцент Л. П. Товкун входять до складу редакційної колегії збірника «Переяславський літопис»; доцент Т. Г. Кебкало є членом редакційної колегії «Збірника студентських наукових робіт».

З 12 грудня 2003 р. при кафедрі функціонує навчально-методична лабораторія діагностики здоров’я та профілактики захворювань (наказ ректора № 220). Її завідувачі – доктор історичних наук, професор Н. І. Коцур, із 2015 р. – кандидат історичних наук, доцент Л. П. Товкун.

Основні завдання лабораторії спрямовані на надання навчально-методичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань формування, збереження і зміцнення здоров’я, профілактики захворювань із застосуванням традиційних і нетрадиційних методів; контроль із проведення моніторингу здоров’я та фізичного розвитку дітей різних вікових груп і студентів; діагностику здоров’я студентської і учнівської молоді. Щорічно працівники лабораторії проводять обстеження рівня здоров’я школярів і студентів із застосуванням сучасних приладів і методик дослідження.

У своїй діяльності навчально-методична лабораторія керується основними нормативними та чинними законодавствами України з питань охорони здоров’я та здорового способу життя.

Для проведення дослідження з вивчення рівня здоров’я учнівської та студентської молоді лабораторія оснащена сучасними приладами та методиками дослідження.

Для втілення і популяризації результатів досліджень і розробок співробітники лабораторії й учасники досліджень беруть участь у всеукраїнських, регіональних, міжвузівських і міжвідомчих науково-практичних конференціях; проводять виїзні засідання лабораторії в навчальних і виховних закладах; висвітлюють результати роботи у педагогічних виданнях та засобах масової інформації.

Результати теоретичних і експериментальних досліджень членів лабораторії використовуються у фаховій підготовці вихователів, педагогів. Зокрема, проведені дослідження функціонального стану серцево-судинної системи, оцінка фізичного розвитку школярів використовуються при викладанні дисциплін «Вікова фізіологія» та «Шкільна гігієна». Питання щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій в умовах загальноосвітніх навчальних закладах і сучасний стан харчування, поширення шкідливих звичок, репродуктивного здоров’я молоді використовуються при викладанні таких навчальних дисциплін, як «Валеологія», «Психогігієна», «Шкільна гігієна».

Наукові розробки членів лабораторії застосовуються в практичній діяльності вихователів, педагогів, психологів. Зокрема, наукові розробки професора Н. І. Коцур щодо питань адаптації дітей шестирічного віку до навчання в школі, оцінки фізичного і психічного здоров’я дошкільнят застосовуються вихователями ДНЗ Київщини. Наукові розробки Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш  і Л. П. Товкун  із питань моніторингу здоров’язбережувального супроводу та впровадження здоров’язбережувальних технологій мають практичне застосування в загальноосвітніх навчальних закладах.

Із метою попередження поширення інфекційних захворювань і профілактики захворюваності серед студентської молоді лабораторією розроблені та розповсюджені серед студентів і співробітників пам’ятні листівки до: Всесвітнього дня імунітету (1 березня), Міжнародного дня боротьби з наркотиками (1 березня), Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом (24 березня), Всесвітнього дня охорони здоров’я (7 квітня; 10 жовтня), Всесвітнього дня Червоного Хреста (8 травня), Всесвітнього дня без тютюну (31 травня), Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (1 червня), Всесвітнього дня боротьби з наркоманією (26 червня), Міжнародного дня не паління (18 листопада), боротьби зі СНІДом (1 грудня). Проведено зі студентами семінари-лекторії на тему: «Соціальні захворювання та їх профілактика» та організовано показ відеофільмів на такі тематики: «Попередження наркоманії»,  «Тютюнопаління та його наслідки», «Наркоманія та її профілактика», «Репродуктивне здоров’я: шляхи формування та ризики порушення»  на інші. Під час епідемій грипу співробітниками лабораторії читаються лекції з питань профілактики грипу серед студентів і викладачів.

У зв’язку із зовнішніми загрозами,  агресією з боку Росії та військовими подіями на сході України кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології впродовж 2014–2015 рр. було проведено низку методологічних семінарів на тему: «Надання першої медичної допомоги при надзвичайних станах і ситуаціях» для викладачів, співробітників та студентів університету.

Навчально-методична лабораторія кафедри тісно співпрацює з навчально-виховними закладами Київщини. Актуалізація проблем здоров’я дітей і підлітків у шкільні роки спрямовує викладачів кафедри до пошуку можливих шляхів зниження ризиків шкільної освіти, утвердження у суспільстві цінностей здорового способу життя. Розв’язання проблеми впровадження здорового способу в навчально-виховний процес лабораторія здійснює в тісній співпраці з дошкільними установами та загальноосвітніми школами міста. Результатом цієї співпраці стала реалізація міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні», основною метою якого було впровадження таких форм і методів навчально-виховної діяльності в закладах освіти, які б сприяли збереженню та зміцненню здоров’я школярів і педагогічного персоналу через створення відповідного соціального та фізичного середовища, цілеспрямованої роботи на формування валеологічної свідомості та залучення школярів до здорового способу життя. Для забезпечення виконання цього проекту професором Коцур Н. І. проведені семінари-практикуми для директорів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів м. Переяслава-Хмельницького, обласний семінар-практикум для директорів шкіл-інтернатів обласної комунальної власності на базі Переяслав-Хмельницької школи-інтернату, а також низку науково-методичних семінарів-практикумів для завідувачів, методистів і вихователів дошкільних навчальних закладів Київщини. На семінарах розглядалася низка питань стосовно здоров’язбережувального супроводу навчального процесу та основні проблеми психофізіологічної готовності шестирічних дітей до школи.

Із питань збереження і зміцнення фізичного, духовного, психічного та соціального здоров’я учнів 1–11 класів підписано угоди з ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1, № 2, № 4 м. Переяслава-Хмельницького, ДНЗ № 7 «Берізка», ДНЗ № 9 «Сонечко», ДНЗ № 10 «Любавонька».

Перспективи подальшої роботи лабораторії спрямовані на підготовку монографій, навчально-методичних посібників і рекомендацій із медико-біологічних дисциплін, публікацій в науково-метричних базах та фахових статей із проблеми формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді, участі членів лабораторії в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях і міжнародній співпраці з актуальних питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей, підлітків, молоді. Планується проведення низки експериментальних досліджень із визначення і оцінки морфо-функціонального стану школярів, фізичного розвитку під керівництвом членів лабораторії на базі ДНЗ і ЗОШ студентами під час проходження педагогічних практик.

Отже, простежуючи результати діяльності кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології можна відмітити чітку тенденцію зростання її наукового потенціалу, значні здобутки в науково-дослідній та навчально-методичній роботі. Кафедра надає освітні послуги відповідно до державних стандартів та ліцензійних вимог.

Перейти до вмісту