Наукова робота кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Наукова робота кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології

Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я > Кафедри > Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології > Наукова робота кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології

Наукова та організаційна робота кафедри

Однією з пріоритетних складових діяльності кафедри є наукова та науково-дослідна діяльність, яка реалізується відповідно до Концепції наукової та науково-технічної діяльності й перспективного плану розвитку університету.

Викладачами кафедри підготовлено  понад 1000 публікацій, серед яких 5 підручників, понад 50 навчальних та навчально-методичних посібників, 8 монографій, понад 250 статей, що входять до переліку фахових видань, 50 статей, опублікованих в іноземних виданнях, понад 800 публікацій у збірниках матеріалів конференцій та інших виданнях.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок підготовки до захисту докторських та кандидатських дисертацій та отримання вчених звань професора і доцента. Упродовж існування кафедри була захищена 1 докторська дисертація (Коцур Н.І.) та 10 кандидатських дисертацій (Коцур Н.І., Гармаш Л.С., Данилко М.Т., Товкун Л.П., Годун Н.І., Горденко С.І., Миздренко О.М., Палієнко О.А., Козубенко Ю.Л., Варивода К.С.). На сьогодні загальний відсоток викладачів, які мають науковий ступінь складає 90%.

Викладачами кафедри здійснюється керівництво науковими дослідженнями аспірантів. Під керівництвом професора Н.І. Коцур захищено 17 кандидатських дисертацій, серед яких 7  дисертацій виконані здобувачами кафедри. Тематика дисертаційних досліджень викладачів кафедри спрямовувалася на дослідження невідомих та маловідомих сторінок історії становлення і розвитку вітчизняної природничої та медичної науки, з’ясування інтелектуального портрету учених-природодослідників і лікарів та їх наукового простору. У даний час професор Н.І. Коцур здійснює керівництво 5 кандидатськими дисертаціями та консультування 2 докторськими дисертаціями, а також опонування, рецензування дисертаційних досліджень, авторефератів, монографій.

Наукові досягнення викладачів кафедри мають також практичне значення в роботі педагогів шкіл, вихователів дошкільних закладів. Зокрема, навчальний посібник Н.І. Коцур «Основи педіатрії і дитячої гігієни» (2004) використовується в практичній діяльності вихователів, медичних працівників та методистів дошкільних закладів. Навчальний посібник Н.І. Коцур та Л.С. Гармаш «Основи психогігієни» (2006) використовується в роботі психологів загальноосвітніх навчальних закладів. Навчально-методичний посібник  Н.І. Коцур «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільних закладах» (2015) пройшов апробацію в дошкільних навчальних закладах «Сонечко» та «Любавонька» (м. Переяслав-Хмельницький).

Професорсько-викладацький склад кафедри працював над ініціативною науково-дослідною тематикою «Медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя» (№ держреєстації 0112U005313). У 2017 р. зареєстрована НДР з теми «Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей та учнівської і студентської молоді в системі   безперервної освіти: медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти» (№держреєстації 0118U003845) (керівник наукової тематики – професор Н.І. Коцур. У руслі цих тематик проводяться такі напрями наукових  досліджень: формування здоров’язбережувальної компетентності в процесі професійної підготовки майбутніх учителів і вихователів; здоров’язбережувальний супровід організації навчально-виховного процесу в дитячих та загальноосвітніх навчальних закладах; неспецифічні та специфічні загальнооздоровчі засоби в профілактиці захворювань у дітей і підлітків; оцінка морфо-функціонального стану організму дітей, підлітків та студентів; оцінка рівня фізичного та біологічного розвитку учнівської і студентської молоді; психофізіологічні особливості адаптації дітей шестирічного віку до навчання в школі; вікові особливості адаптаційних можливостей організму дітей і підлітків; оцінка рівня фізичного та психічного здоров’я школярів та студентів; репродуктивне здоров’я та статеве виховання учнівської і студентської молоді та ін.

Наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються в публікаціях у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і за її межами. Упродовж останніх 5-ти років викладачами кафедри за напрямом ініціативної науково-дослідної тематики опубліковано близько 100 статей у фахових наукових збірниках. Члени кафедри взяли участь у понад 200 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

 Науково-дослідна тематика кафедри стала основним напрямом наукової-пошукової роботи бакалаврів, спеціалістів, магістрантів спеціальності «Біологія». Упродовж останніх роки значно активізувалася робота по опублікуванню матеріалів досліджень студентів окремо та разом із викладачами кафедри в збірках наукових праць матеріалів конференцій. За науковим напрямом кафедри захищено 60 магістерських та понад 80 бакалаврських і дипломних робіт. Під керівництвом науковців кафедри, керівників дипломних робіт студентами підготовлено понад 200 публікацій.

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри, аспірантів, бакалаврів публікуються щорічно в «Збірнику студентських наукових робіт» університету, членами редколегії якого є професор Н.І. Коцур та доцент Т.Г. Кебкало.

Наукові здобутки викладачів кафедри мають визнання. Зокрема, у відкритому Всеукраїнському конкурсі «Краща робота з безпеки життєдіяльності і основ здоров’я», який проходив на базі Національного авіаційного університету (2011 р.) навчально-методичні посібники  «Валеологія» та «Шкільна гігієна» авторів Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш та Л.П. Товкун отримали диплом переможця та диплом лауреата. Під керівництвом професора Н.І. Коцур магістри спеціальності «Біологія» С.Г. Завіщана та К.С. Варивода на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Вікової психології» посіли перше та третє місця.

Кафедра бере участь у виконанні  держбюджетних науково-дослідних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України. Зокрема, в 2015 році Міністерством освіти і науки затверджена науково-дослідна (прикладна) держбюджетна тема «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти» (номер державної реєстрації НДР 0115U002439). Її керівник – професор Н.І. Коцур., виконавці, члени кафедри: доцент Л.П. Товкун, ст. викладач О.М. Миздренко, викладачі – К.С. Варивода, Н.А. Харченко. Наукові дослідження виконавців НДР спрямовані на з’ясування  теоретико-методологічних засад безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей і молоді та їх практичного застосування в системі безперервної освіти з урахуванням наукових здобутків вітчизняних та іноземних учених.  Значимість прикладного науково-дослідного дослідження з проблеми безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я зумовлена зовнішніми і внутрішніми загрозами стосовно життя і здоров’я людини, вмінням реалізовувати сформовані знання і навички безпеки життєдіяльності і основ здоров’я  в екстремальних ситуаціях і випадках з метою надання першої медичної допомоги; впровадженням здоров’язбережувальних інноваційних технологій в системі неперервної освіти (ДНЗ, ЗНЗ, ВНЗ); потребою практики різних рівнів освіти щодо комплексного підходу й більш ґрунтовного розгляду зазначеної проблеми.

У 2015 та 2016 рр. виконавцями держбюджетної теми за матеріалами досліджень опубліковано: 3 навчально-методичних посібників, 1 монографія; 2 статті, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science); 6 – статей в іноземних виданнях; 12 – статей, що  включені до переліку наукових фахових видань України; 50 – статей в інших виданнях та матеріалах конференцій. Під керівництвом професора Н.І. Коцур захищено 5 кандидатських  дисертацій, присвячених питанням профілактичної медицини, еколого-гігієнічним, фізіологічним та медичним аспектам охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності людини.

Результати науково-дослідної роботи із зазначеної наукової проблеми використовуються в навчальному процесі університету, зокрема: розроблено нові навчальні програми та лекційні курси з таких  дисциплін, як  «Виробнича санітарія», «Прикладна валеологія, фізіологія і гігієна праці» та циклу лабораторних робіт із значених дисциплін (розробник: ст.в. О.М. Миздренко);   оновлено лекційні курси та практичні  і лабораторні заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності і охорона праці», «Охорона праці в галузі» (розробник: в. К.С. Варивода);  оновлено лекційні курси та практичні  і лабораторні заняття з дисциплін «Педіатрія», «Валеологія», «Вікова фізіологія» для спеціальності «дошкільна освіта» (розробник: проф. Н.І. Коцур); оновлено курси лекцій і практичних занять з дисциплін «Основи медичних знань і охорона здоров’я», «Психогігієна» (розробник: доц. Л.П. Товкун); оновлено курси лекцій і практичних занять з дисципліни «Методика вивчення валеології і БЖД у початковій школі» (розробник: О.М. Миздренко).

Матеріали наукових досліджень також використовуються в роботі дошкільних навчальних закладів м. Переяслав-Хмельницького. Дослідженням охоплено ДНЗ «Любавонька» і «Сонечко». Здоров’язбережувальний супровід організації освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та ефективність впровадження здоров’язбережувальних технологій в роботу ДНЗ були обговорені на Міжнародному науково-методологічному семінарі-практикумі, який проходив на базі ДНЗ   «Любавонька» 24 вересня 2015 р. та науково-практичному семінарі для завідувачів дошкільних навчальних закладів міста та Переяслав-Хмельницького району на тему: «Організація безпеки життєдіяльності у дошкіллі» (25 березня 2016 р.). Розроблений авторами Н.І. Коцур та Л.В. Лохвицькою навчально-методичний посібник «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі» (2016) є одним із перших у вітчизняній літературі, який містить інтегровані знання з таких галузей знань, як «Основи безпеки життєдіяльності», «Анатомія і фізіологія дитини», «Валеологія», «Гігієна дітей раннього і дошкільного віку», «Основи медичних знань», «Психогігієна», «Вікова психологія», «Вікова педагогіка», «Екологія».

Упровадження матеріалів навчально-методичного посібника Н.І. Коцур та Л.В. Лохвицької «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі» (2015) в роботу дитячих навчальних закладів  та навчально-методичних посібників  Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Вариводи «Основи здоров’я учнів основної школи» (2016) та «Безпека життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» (2016) в роботу загальноосвітніх навчальних закладів сприятиме формуванню знань і практичних вмінь у дітей і підлітків, які допоможуть їм дбати про безпеку, підтримувати власне здоров’я, а також формуванню фундаменту навичок безпечної поведінки.

Результати дослідження виконавців науково-дослідної тематики будуть інвестеційно привабливими та мати практичну цінність в системі підготовки майбутніх вихователів і учителів і не потребуватимуть значних матеріальних витрат.

У рамках науково-дослідної тематики було організовано і проведено у 2015 та 2016 рр. Міжнародну науково-практичну конференцію «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: сучасний стан і перспективи». Матеріали конференції опубліковані в збірнику наукових праць  та розміщені на сайті університету.

З 2011 року при кафедрі функціонує наукова школа «Соціальні аспекти розвитку вітчизняної науки і техніки в другій  половині ХІХ–ХХ століття» (керівник: проф. Н.І. Коцур). Наукова школа затверджена на засідання Вченої ради університету (протокол №1 від 1.09. 2011 р.). У рамках наукової школи проводяться дослідження соціальних аспектів розвитку природничих і медичних наук України.

Викладачі кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології надають консультативну допомогу учням – членам МАН (Малої академії наук) в підготовці наукових робіт, здійснюють їх рецензування та приймають участь в роботі комісій із захисту наукових робіт. Зокрема, професор Н.І. Коцур та доцент Т.Г. Кебкало входили до складу комісій із захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН із медико-біологічних дисциплін на І  етапі (м. Переяслав-Хмельницький); у 2015 та 2016 рр. професор Н.І. Коцур була головою конкурсної комісії, а доцент Л.П. Товкун та ст. викладач К.С. Варивода були членом комісії із захисту наукових робіт членів МАН по відділенні біологія і хімія, секції «Валеологія» на ІІ обласному етапі науково-дослідницьких робіт (м. Біла Церква).

Науково-організаційна робота кафедри спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності.

Невід’ємною частиною науково-організаційної діяльності членів кафедри  є участь у роботі вчених, наукових та методичних рад університету і факультетів,  спеціалізованих учених рад та організаційного комітету щорічних конференцій з безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі Вченої ради університету,  природничо-технологічного факультету та факультету фізичного виховання. Доцент кафедри Т.Г. Кебкало впродовж 20 років виконувала обов’язки секретаря Вченої ради університету, професор Н.І. Коцур входить до складу Вченої ради, а також  з 2015 р. очолює науково-методичну раду університету та є членом навчально-методичної ради університету

Упродовж 2010–2018 рр. професор Н.І.Коцур брала участь у роботі  чотирьох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, зокрема зі спеціальності 07.00.01 – історія науки й техніки  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України), зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та – 13.00.01 – історія педагогіки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Як член спеціалізованих вчених рад, Н.І. Коцур провела експертну оцінку 20 дисертаційних робіт та виступила в якості опонента 15 дисертацій, серед яких 5 докторських дисертацій.

Науково-організаційна робота членів кафедри пов’язана також із редакційною діяльністю. Зокрема, професор Н.І. Коцур є членом таких збірників наукових праць: «Innovative solutions in modern science», «Paradigme of knowlege», «Науковий огляд», «Гуманітарний вісник», «Переяславський літопис», «Історія науки і біографістика», «Історичні студії суспільного прогресу», «Технологічна освіта», «Збірник студентських наукових робіт»; доцент Л.П. Товкун – відповідальний секретар фахового збірника «Переяславський літопис». Викладачі кафедри Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Варивода, Ю.О. Гріненко, С.І. Горденко, О.М. Миздренко, Ю.Л. Козубенко, Т.Ю. Єрічева є членами редакційної колегії збірника наукових праць «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи».

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі громадських академій та міжнародних громадських об’єднань науковців. Зокрема, професор Н.І. Коцур є академіком Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності та академіком Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я.

У рамках співпраці з громадськими академіями були проведено виїздні засідання (м. Київ, 2011, 2012 рр.); м. Переяслав-Хмельницький, 2012, 2013, 2017 рр. та м. Краків (Польща, 2010, 2013, 2016 рр.), на яких обговорювалися актуальні проблеми безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я та проводився  обмін досвідом стосовно удосконалення роботи із зазначених проблем. Щорічно членами громадських академій кафедри подаються звіти про проведену науково-організаційну роботу.

Упродовж 2010–2017 рр. кафедрою було організовано 7 Міжнародних науково-практичних конференцій «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи», які проходили в рамках плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України за сприянням Національної академії педагогічних наук України, Європейської асоціації наук з безпеки (Польща), Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (Україна), Академії безпеки та основ здоров’я, Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров’я. У роботі конференції взяли участь як вітчизняні науковці, так і науковці із зарубіжних країн (Польщі, Молдови, Словаччини, Великобританії, Данії, Білорусі та Росії). У рамках роботи конференції провідні вчені різних галузей науки і техніки розглянули теоретико-методологічні засади  безпеки життєдіяльності в системі роботи дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, проаналізували вітчизняні та закордонні інноваційні технології навчання основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, обговорили медико-біологічні, психолого-педагогічні, фізкультурно-оздоровчі, соціально-політичні аспекти безпеки життєдіяльності, окреслили шляхи забезпечення здоров’язбережувального супроводу та безпеки життєдіяльності дітей і молоді та обмінялись досвідом, ідеями щодо реалізації наступності дошкільної, початкової, середньої і вищої ланок освіти у забезпеченні здоров’я дітей, підлітків та молоді, удосконалення роботи із зазначених питань.

Під час роботи конференцій учасники мали змогу відвідати дитячі навчальні заклади «Любавонька» та «Сонечко» м. Переяслава-Хмельницького,  де ознайомилися із практичними заняттями присвяченими здоров’язбереженню та формуванню безпечної поведінки дітей.

На базі ЗОШ №2 І–ІІІ ступенів м. Переяслав-Хмельницького в 2014 р. була проведена презентація навчально-методичного супроводу передового досвіду з охорони здоров’я і безпеки життєдіяльності. Директор школи Одинець В.В. поділилася досвідом роботи та презентувала клас безпеки життєдіяльності, створений вісім років тому за сприяння обласного управління МНС України в Київській області.

Учасники конференції побували також в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни (с. Циблі Переяслав-Хмельницькому району), де його директор, кандидат медичних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології Ю.О. Гріненко презентував засоби збереження і зміцнення здоров’я та ознайомив із сучасним діагностичним обладнанням.

Під час пороведення Міжнародної науково-практичної конференції конференції у 2015 р. Президент Європейської асоціації наук із безпеки Лєшек Коженьовскі дав інтерв’ю телевізійному каналу «112», в якому висловив свої роздуми щодо перспектив відносин між НАТО і Україною, розповів про очолювану ним організацію й проаналізував роботу конференції «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи».

Матеріали конференції розміщені у фаховому збірнику наукових праць ДВНЗ «Гуманітарний вісник» (м. Переяслав-Хмельницький, 2011; 2012; 2013; 2014. – Вип. 27, 28, 29, 30, 31) та збірнику наукових праць «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» (Переяслав-Хмельницький, 2014; 2015); опубліковані на шпальтах таких періодичних видань: журналах – «Безпека життєдіяльності», «Наука і суспільство», «Сек’юритологія» (Польша, Краків), газетах  – «Вісник Переяславщини», «Педагогічні обрії», «Діловий Переяслав», «Освіта» та розташовані на сайті університету.

Щорічно кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології бере активну участь у науково-практичних семінарах, міжнародних та національних науково-практичних конференціях, де викладачами і співробітниками кафедри представляються актуальні проблеми валеології, фізіології, безпеки життєдіяльності, шкільної гігієни тощо. Загалом за останні 5 років викладачі кафедри взяли участь у 82 міжнародних науково-практичних конференціях та понад 150 галузевих.

Викладачами кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології була проведена низка семінарів і круглих столів для учителів, вихователів, студентів.

Для реалізації виконання міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні» професором Коцур Н.І. проведені семінари-практикуми для директорів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів м. Переяслава-Хмельницького, обласний семінар-практикум для директорів шкіл-інтернатів обласної комунальної власності на базі Переяслав-Хмельницької школи-інтернату,

Упродовж останніх років було проведено низку науково-методичних семінарів-практикумів для завідувачів, методистів і вихователів дошкільних навчальних закладів Київщини. На семінарах розглядалася низка питань стосовно здоров’язбережувального супроводу навчального процесу та основні проблеми психофізіологічної готовності шестирічних дітей до школи. Зокрема в 2010 р. Професором Н.І. Коцур був проведений семінар для завідувачів та методистів дитячих закладів на тему: «Психофункціональна готовність шестирічних дітей до навчання в школі», на якому було проаналізовано результати проведених досліджень стосовно готовності дітей до школи та надані методичні рекомендації щодо визначення рівня психофункціональної готовності шестирічних дітей до школи.

23 вересня 2015 року членами Європейської Асоціації наук з безпеки Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди (Н.І. Коцур та Л.В. Лохвицькою) був організований і проведений  Міжнародний науково-методичний семінар-практикум «Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дітей дошкільного віку». Його співорганізатором виступила UROPEANASSOCIATIONFORSECURITY (Poland). Місцем проведення був базовий дошкільний навчальний заклад №10 «Любавонька» м. Переяслав-Хмельницький, де здійснюється дослідно-експериментальна робота за цією тематикою, і він є членом Європейської асоціації наук з безпеки (EAS). На семінарі були присутні президент Асоціації, професор Лешек Коженевські та секретар Зенон Воітаніс (Польща), члени МАБЖД – професор Н.І. Коцур та доцент Л.В. Лохвицька, методист міського методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради Тамара Сапунова та вихователі закладу. Педагоги підготували практичний показ занять із безпеки життєдіяльності, на якому продемонстровано як вихователі навчають дітей елементарним правилам поведінки у повсякденному житті. За словами президента Асоціації, професора Лешека Коженевські, подібні аналоги відсутні у польських закладах.

25 вересня 2015 р. кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» був проведений круглий стіл на тему «Теоретико-методологічні засади безпеки життєдіяльності», на якому було обговорено актуальні проблеми безпеки життєдіяльності в Україні.

У березні 2016 р. укладено договір про творчу співпрацю з загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 2 міста Переяслава-Хмельницького. Мета співпраці полягає в оптимальній для здоров’я учнів організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі; здоров’язбережувальному використанні інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі школярів; гігієнічному супроводі навчання; розробці та впровадженні цілеспрямованих профілактичних програм у навчальний процес школи; консультуванні та рецензуванні науково-дослідницьких робіт учнів «Малої академії наук учнівської молоді» за напрямом секції «Валеологія»; консультуванні щодо питань безпеки життєдіяльності та основ здоров’я учасників освітнього процесу; впровадженні програм із екологічної освіти серед вчителів і учнів для сталого розвитку.

Також було укладено Угоду про співробітництво в галузі вивчення, обміну і поширення досвіду формування екологічного світогляду, культури безпеки та здоров’я дітей, учнів, студентів між Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області та кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

25 березня 2016 р. у базовій із питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Переяслав-Хмельницькій ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 проведено науково-практичний семінар для завідувачів дошкільних навчальних закладів міста та Переяслав-Хмельницького району на тему: «Організація безпеки життєдіяльності у дошкіллі». На семінарі професор Н.І. Коцур презентувала навчально-методичний посібник «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі» (2015), висвітливши його розділи: «Теоретико-методологічні аспекти формування основ безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей дошкільного віку»; «Здоров’язбережувальний супровід організації освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі»; «Опис здоров’язбережувальних технологій»; «Впровадження здоров’язбережувальних технологій в дошкільних навчальних закладах» (з досвіду роботи ДНЗ «Любавонька», «Сонечко»).

Досягнення завдань кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології виконується шляхом співпраці між навчальними та науковими установами України, яка базується на принципах єдності та сприяє забезпеченню поліпшення стану здоров’я та безпеки життєдіяльності підростаючого покоління як майбутнього нашої держави.

Із 2004 р. кафедра тісно співпрацює з навчально-виховними закладами Київщини. Впровадження здорового способу в навчально-виховний процес кафедра здійснює в тісній співпраці з дошкільними установами та загальноосвітніми школами міста Переяслава-Хмельницького. Результатом цієї співпраці є реалізація міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні». У зв’язку з цим були підписані угоди про співпрацю із ЗОШ №1 та ЗОШ №4 м. Переяслава-Хмельницького (2008–2009 рр.), а також ДНЗ №10 «Любавонька» (2010 р.) і ДНЗ №9 «Сонечко» (2011 р.). Для забезпечення виконання цього проекту професором Коцур Н.І. проведені у квітні 2005 р. семінар-практикум для завідувачів, методистів і вихователів дошкільних закладів м. Перяслава-Хмельницького на тему: «Здоров’язберігаючі аспекти виховання дітей дошкільного віку», а також у березні 2009 р. – семінар-практикум для методистів і вихователів дошкільних закладів Київської та Черкаської областей на тему: «Дослідження та оцінка психофункціонального стану шестирічних дітей до навчання в школі».

У лютому 2013 р. підписано договір про творчу співпрацю з ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України». Співпраця з відділом гігієни дитинства полягає в гігієнічному забезпеченні умов життєдіяльності дітей, підлітків і молоді та збереження їх здоров’я під час здобуття освіти; гігієнічному супроводі інклюзивного навчання; оптимальній організації обов’язкових і факультативних форм фізичного виховання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; розробці та впровадженні цілеспрямованих профілактичних програм у навчальний процес дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів; рецензуванні магістерських і бакалаврських робіт.

У січні 2014 р. укладено договір про співпрацю з Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни. Відповідно з договором Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни надає консультативно-методичну допомогу студентам і викладачам із медико-біологічних дисциплін. Щороку студенти третього курсу спеціальності «Фізичне виховання» ознайомлюються з методами і засобами діагностики функціонального стану організму; сучасним медичним обладнанням для надання різнопрофільної медичної допомоги; оволодівають методиками проведення масажу і лікувальної фізкультури в масажних кабінетах і залах лікувальної фізкультури під час проведення практичних занять; ознайомлюються з сучасними фізіотерапевтичними процедурами і приладами та їх застосування в геріатрії та з технікою і методами релаксації.

У січні 2015 р. укладено угоду про співробітництво в галузі вивчення, обміну та поширення досвіду формування екологічного світогляду, культури безпеки та здоров’я студентів ВНЗ України з Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області.

Згідно цієї угоди проводяться спільні наукові комунікативні заходи з питань психолого-педагогічних аспектів безпеки життєдіяльності; реалізації наступності дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти в забезпеченні безпеки життєдіяльності та здоров’я; здоров’язбережувального супроводу в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (конференції, круглі столи, наукові семінари) в розрізі формування екологічного світогляду, культури безпеки та здоров’я фахівців у ВНЗ України. Впроваджуються дистанційні технології навчання під час викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист», «Екологія». Проводяться конкурси наукових робіт та обласні олімпіади із безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту та екології серед студентів ВНЗ І–ІV рівнів акредитації Київщини. Науковцями кафедри підготовлені навчально-методичний посібник («Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» Н.І Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Варивода, 2016), статті, тези з питань безпеки життєдіяльності (Н.І Коцур, Л.П. Товкун, К.С. Варивода, С.І. Горденко, Т.Ю. Єрічева, О.М. Миздренко).

У березні 2015 р. укладено договір про науково-практичне співробітництво з Харківським національним медичним університетом (№ 829 / 03-15). Науково-практичне співробітництво між кафедрою медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Центром медичного краєзнавства Харківського національного медичного університету спрямоване на проведення наукових досліджень із історії медицини, фармації та охорони здоров’я рідного краю.

Згідно договору проводяться зустрічі науковців із метою формування планів наукової роботи, обговорення результатів проведених досліджень; надається інформація про проведення міжнародних, національних, регіональних конгресів, з’їздів, конференцій, форумів. Запроваджується медико-краєзнавча складова в процес підготовки студентів із метою покращення їх національно-патріотичного виховання, зокрема, виховання у них почуття гордості за свій рідний край. Також розробляються та виконуються спільні наукові теми, готуються наукові статті, тези (Н.І Коцур, Л.П. Товкун, О.А. Палієнко). Провідні науковці залучаються до підготовки науково-педагогічних кадрів – складають відзиви на автореферати, виступають опонентами.

Також кафедра співпрацює з провідними вузами та науково-дослідними інститутами України, зокрема з кафедрою гігієни дітей та підлітків Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з проблем психофізіологічної адаптації шестирічної дитини до школи; Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України з проблем забезпечення психологічного здоров’я школярів, Інститутом фізіології з питань дослідження внеску вчених-біологів, фізіологів у розвиток природознавства, Луцьким державним університетом імені Лесі Українки з проблем фізичного виховання, спорту та культури здоров’я, Міжнародною Академією Безпеки життєдіяльності та ін.

Кафедра співпрацює з Національним Товариством Червоного Хреста України (ТЧХУ) за Національною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, програмою Глобального фонду «Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні» в регіонах України та програмою спрямованої на подолання стигми та дискримінації людей які живуть з ВІЛ/СНІД. В рамках цієї співпраці член кафедри М.А Буц у 2005 р. пройшла тренінги для волонтерів-тренерів за цією програмою. Учасниками тренінгу були молоді ініціативні представники різних верств населення з різних регіонів України, Білорусі та Молдови. Після інтенсивного навчання тренери мали змогу самостійно продовжувати інформаційно-просвітницьку роботу з молоддю за Програмою МОНУ, Програмою розвитку ООН «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», проводити лекції та бесіди в учбових закладах, молодіжних клубах, навчальні семінари для молодіжних інструкторів та волонтерів серед старшокласників місцевих шкіл щодо зростання почуття відповідальності за особисте життя та зменшення поширення хвороб, що передаються статевим шляхом. У зв’язку з цим за ініціативою кафедри та при сприянні Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України було проведено ряд навчальних тренінгів з формування відповідального ставлення до особистого здоровʼя у підлітків та молоді серед студентів всіх факультетів університету, а також з майбутніми медичними працівниками в стінах Чорнобильського медичного училища (м. Яготин). У цьому напрямку в памʼятні дні жертв СНІДу проводились різноманітні заходи в навчальних закладах міста: низка інформаційних сесій, показ відеоматеріалів щодо даної проблеми, свічкова хода в центрі міста.

В рамках проекту «Контроль за туберкульозом і ВІЛ-інфекцією в Україні» підтриманої Глобальним Фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, який передбачає проведення інформаційно-просвітницьких заходів для різновікових груп дітей та молоді, навчально-практичних семінарів для виконавців заходів програми, завдяки співпраці з ТЧХУ кафедра постійно поширює інформаційні листи серед студентів університету щодо важливості контролю стану особистого здоровʼя з метою запобігання поширення епідемії туберкульозу.

З метою запобігання соціальних хвороб ХХІ століття за фінансової підтримки Глобального фонду професор Н.І. Коцур та доцент Т.Г. Кебкало пройшли 18-20.12.2012 року підготовку з тренінгу та інституалізації спеціальності «Здоров’я людини» у педагогічних ВНЗ в рамках проекту «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації!» та отримали сертифікати.

В рамках співпраці кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології із Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни МОЗ України (с. Циблі) та з метою удосконалення знань з основ медицини 4 жовтня 2017 року відбулася наукова екскурсія до фармацевтичної фірми «Дарниця». Безпосередню участь у екскурсії прийняли лікарі медико-соціального центру ветеранів війни (невропатологи, кардіологи) та викладачі кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології Л.П. Товкун, К.С. Варивода, О.М. Миздренко, Н.А. Харченко, Ю.Л. Козубенко, М.А. Буц. Працівники фармацевтичної фірми «Дарниця» ознайомили учасників екскурсії з різними стадіями виробництва лікарських засобів, умовами праці на підприємстві. Екскурсія включала відвідування зон прийому та відбору лікарської сировини, ампульного цеху, нової лінії інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах та ін.

Отже, науково-організаційна робота кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології проводилася в руслі організаційного, методичного супроводу та координації наукової діяльності  викладачів кафедри шляхом участі професорсько-викладацького складу в організації та проведенні щорічних конференцій з безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я, рецензуванні наукових статей, збірників, матеріалів конференцій, участі в роботі вчених,  наукових та методичних рад університету і факультетів,  спеціалізованих учених рад та громадських академіях.

Отже, наукова діяльність кафедри спрямовувалася на дослідження медико-біологічних та психолого-педагогічних аспектів формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді, з’ясування  теоретико-методологічних засад безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей і молоді та їх практичного застосування в системі безперервної освіти з урахуванням наукових здобутків вітчизняних та іноземних учених, вивчення соціальних аспектів розвитку природничих і медичних наук, надання консультативної допомоги молодим дослідникам у написанні наукових робіт.

Науково-організаційна робота кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології проводилася в руслі організаційного, методичного супроводу та координації наукової діяльності викладачів кафедри шляхом участі професорсько-викладацького складу в організації та проведенні щорічних конференцій з безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я, рецензуванні наукових статей, збірників, матеріалів конференцій, участі в роботі вчених, наукових та методичних рад університету і факультетів,  спеціалізованих учених рад та громадських академіях.

Перейти до вмісту