Навчально-методична лабораторія діагностики здоров’я та профілактики захворювань - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Навчально-методична лабораторія діагностики здоров’я та профілактики захворювань

Із метою діагностики здоров’я студентської молоді й викладацького складу університету та профілактичної роботи з 12 грудня 2003 р. при кафедрі створено навчально-методичну лабораторію діагностики здоров’я та профілактики захворювань (наказ ректора № 220). Її завідувачі: 2003–2014 рр. – доктор історичних наук, професор Н.І. Коцур.

Із 2015 р. і по цей час – кандидат історичних наук, доцент Л.П. Товкун.

Навчально-методична лабораторія з діагностики здоров’я та профілактики захворювань є структурним підрозділом університету і здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу університету, науковців науково-дослідних закладів, аспірантів, магістрантів і студентів університету, вчителів шкіл і членів Малої Академії Наук до розробки і впровадження методів діагностики здоров’я, поширення профілактичних заходів і методик попередження захворювань.

У своїй діяльності навчально-методична лабораторія керується чинним законодавством України (за такими основними напрямами, як здоровий спосіб життя, охорона здоров’я та профілактика ВІЛ/СНІДу) та іншими нормативними державними документами, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку, відповідними наказами та розпорядженнями ректора університету та Положенням про навчально-методичну лабораторію.

Лабораторія узгоджує свою діяльність із навчально-методичною та науковою радами університету. Навчально-методична діяльність лабораторії здійснюється за планом, затвердженим вченою радою університету та узгодженим із навчально-методичною радою університету.

Основними завданнями навчально-методичної роботи лабораторії є:

– надання навчально-методичної, інформаційної та консультаційної допомоги з питань профілактики захворювань, популяризації здорового способу життя, формування, збереження і зміцнення здоров’я;

– моніторинг фізичного розвитку дітей різних вікових груп, молоді різних вікових категорій (підлітків і студентів);

– проведення діагностики здоров’я, оцінки фізичного розвитку дітей, підлітків, студентської молоді;

– проведення різноманітних тестувань, психологічних, функціональних проб із метою виявлення схильності до захворювань і схильності до шкідливих звичок;

– надання консультативної долікарської допомоги в питаннях профілактики захворювань із застосуванням традиційних і нетрадиційних методів попередження захворювань ендокринної, імунної, дихальної, серцево-судинної та опорно-рухової систем;

– використання результатів досліджень у фаховій підготовці вихователів, вчителів, аспірантів, магістрантів і науково-педагогічних кадрів, які мають забезпечувати на належному навчально-методичному рівні навчально-виховний процес в освітній галузі;

– виховання у студентів бережливого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих (колективу класу, групи, сім’ї), пропаганда посиленої боротьби зі шкідливими звичками;

– впровадження в навчальні програми дисциплін кафедри тематичних лекцій із питань профілактики, етіології захворювань ендокринної, імунної, дихальної, серцево-судинної та опорно-рухової систем;

– удосконалення змісту практики з дисциплін кафедри;

– забезпечення підготовки до видання навчально-методичних посібників, які, окрім викладу навчального матеріалу, міститимуть вказівки і рекомендації щодо викладання шкільних природничих дисциплін і дисциплін медико-біологічного циклу вищих навчальних закладів, включатимуть тематичний матеріал із профілактики захворювань, формування здорового способу життя, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

Навчально-методична робота в лабораторії виконується:

– професорсько-викладацьким складом кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, котрий розробляє методики моніторингу стану здоров’я дітей, підлітків і молоді різних регіонів України та визначає актуальні проблеми діагностики і корекції здоров’я;

– аспірантами, магістрантами, котрі працюють над дисертаційними дослідженнями в галузі проблем, які відповідають науково-практичному профілю лабораторії та науковій тематиці кафедри з медико-біологічних і психолого-педагогічних аспектів здоров’я;

– стажистами, вчителями та вихователями дошкільних і шкільних навчальних закладів;

– студентами, котрі виконують курсові та дипломні роботи за тематикою досліджень лабораторії та членами студентських наукових гуртків;

– членами Малої академії наук, старшокласниками міських і районних шкіл.

Для забезпечення навчального процесу, досліджень, проведення круглих столів і семінарів із медико-біологічних дисциплін використовуються різноманітні медичні засоби, прилади, таблиці, література обсягом 1391 найменування та навчальні відеоматеріали.

Впродовж 2004–2017 р. під керівництвом працівників навчально-методичної лабораторії проводилися
такі дослідження студентів:

– визначення рівня соматичного здоров’я за методикою Г. Апанасенко;

– визначення адаптаційного потенціалу організму за Р. Баєвським;

– експерс-контроль рівня фізичної підготовленості та фізичної працездатності;

– визначення біологічного віку;

– визначення тріади біоритмів за комп’ютерною методикою;

– комплексна оцінка рівня здоров’я дітей, підлітків, учнівської і студентської молоді.

Результати досліджень за 2004–2017 рр. обговорювалися в студентських групах та на засіданнях кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, висвітлено у 228 наукових фахових статтях, 12 зарубіжних статтях, 3 монографіях і 7 навчально-методичних посібниках викладачів кафедри, а також у 174 статтях і 136 дипломних роботах студентів і магістрантів. Результати теоретичних і експериментальних досліджень членів лабораторії використовуються у фаховій підготовці майбутніх педагогів.

Упродовж 2011–2017 рр. лабораторією проведено 7 Міжнародних науково-практичних конференцій «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи».

Із метою попередження поширення інфекційних захворювань і профілактики захворюваності серед студентської молоді лабораторією розроблені та розповсюджені серед студентів і співробітників пам’ятні листівки до – Всесвітнього дня імунітету (1 березня), Міжнародного дня боротьби з наркотиками (1 березня), Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом (24 березня); Всесвітнього дня охорони здоров’я (7 квітня; 10 жовтня); Всесвітнього дня Червоного Хреста (8 травня); Всесвітнього дня без тютюну (31 травня); Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища (1 червня); Всесвітнього дня боротьби з наркоманією (26 червня), Міжнародного дня не паління (18 листопада); боротьби зі СНІДом (1 грудня). Проведено зі студентами семінари-лекторії на тему:. Під час епідемій грипу співробітниками лабораторії читаються лекції з питань профілактики грипу серед студентів і викладачів університету.

Для викладачів і співробітників університету співробітниками лабораторії проводяться семінари «Надання першої медичної допомоги у надзвичайних станах і ситуаціях», а для студентів – семінари, присвячені боротьбі зі шкідливими звичками, Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, «Соціальні захворювання та їх профілактика» та ін.

Лабораторія співпрацює з провідними вузами та науково-дослідними установами: Європейською асоціацією наук з безпеки життєдіяльності (Польща), Міжнародною Академією безпеки життєдіяльності, Академією безпеки та основ здоров’я, Міжнародною Академією культури безпеки, екології і здоров’я з питань безпеки та охорони здоров’я дітей, підлітків і молоді; ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»; з кафедрою комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з проблеми фізіолого-гігієнічного супроводу навчального процесу, з Національним українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни з питань фізичної реабілітації внаслідок отриманих травм і хвороб, а також із навчально-виховними закладами Київщини.

Перспективи подальшої роботи лабораторії спрямовані на підготовку монографій, навчально-методичних посібників і рекомендацій із медико-біологічних дисциплін, підготовці фахових статей із проблеми формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді, участі членів лабораторії в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях і міжнародній співпраці з актуальних питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей, підлітків, молоді. Планується проведення низки експериментальних досліджень із визначення і оцінки морфо-функціонального стану школярів, фізичного розвитку під керівництвом членів лабораторії на базі ДНЗ і ЗОШ студентами під час проходження педагогічних практик.

Перейти до вмісту